Form Pendaftaran PSB

SD IT BINA INSAN KAMIL SIDAREJA

Tahun Ajaran 2020 - 2021

Yang Terhubung dengan Whatsapp
Upload Foto 3x4, Kartu Keluarga & Akte Kelahiran

Angket Orang Tua / Wali

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Orang Tua/ Wali calon santri dari :

*Harap Dibaca Terlebih Dahulu Sebelum Klik SEND

1. Saya menerima secara ikhlas keputusan Panitia Penerimaan Santri Baru (PSB) SDIT Bina Insan Kamil Sidareja tahun pelajaran 2020/ 2021.

2. Saya bersedia bekerjasama, menjaga nama baik SDIT Bina Insan Kamil Sidareja.

3. Saya bersedia mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di SDIT Bina Insan Kamil Sidareja.

4. Saya bersedia membayar daftar ulang santri baru sesuai dengan ketentuan.

   * Membayar infaq sarpras,paling lambat 7 hari setelah mengisi formulir pendaftaran.

   * Apabila setelah mendaftar belum bisa membayar infaq sarpras dan kuota sudah penuh, maka dianggap batal mendaftar.

  * Apabila calon santri telah membayar infaq sarpras, kemudian mengundurkan diri sebelum 15 hari proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), maka infaq sarpras dikembalikan 75% dari yang telah dibayarkan.

   * Apabila mengundurkan diri setelah 15 hari proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), maka infaq sarpras tidak dikembalikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab. Hanya kepada Allah SWT kami berharap dan bertawakal.